Departament d’Orientació Psicopedagògica

El departament d’Orientació Psicopedagògica (DOPP) és l’equip de suport a l’equip docent en la seva tasca de detectar i atendre la diversitat, per oferir una resposta adequada a les necessitats educatives de tots els alumnes.

Funcions del DOPP

Funcions del DOPP
 1. Valoració de les necessitats educatives de l’alumnat.
 2. Oferir orientació, suport i recursos en relació amb els processos d’ensenyament i aprenentatge. Els alumnes amb necessitats educatives especials (TDAH, TEA, Dislèxia, Discalcúlia, AACC, Trastorn del Comportament…) estan tractades amb un suport dins de l’aula ordinària a través de plans individualitzats (acordats amb professionals externs i família). Gràcies a aquests plans l’alumne té més eines per anar assolint els continguts d’una forma personalitzada.
 3. Entrevistes amb les famílies per tal de tenir comunicació constant sobre el desenvolupament de l’alumne i valorar les actuacions que es realitzen de forma conjunta.
 4. Atenció directa a l’alumnat amb necessitats educatives específiques a dins i fora de l’aula, en petits grups, d’acord amb el criteri de prioritat establert per l’escola.
 5. Coordinació de les actuacions dels serveis externs: EAP, CREDA, CRETDIC, EAIA, psicòleg i terapeutes externs que intervenen en l’atenció a l’alumnat.
 6. Desenvolupament de programes preventius i de detecció i elaboració de protocols i materials adients.

DOPP

Atenció a la diversitat – escola inclusiva

Dins de Lleó XIII, cada alumne té unes característiques i necessitats pròpies, i en ser conscients d’això, som sensibles a aquesta realitat, aprofitant-ho per enriquir l’aprenentatge tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit emocional i social. El respecte i la tolerància cap a la diversitat i la diferència forma part del nostre eix vertebral educatiu.

La CAD: Comissió d’Atenció a la Diversitat

És qui garanteix i vetlla pel compliment de tot aquest procés. És una estructura del centre que dona resposta, mitjançant una adequada atenció, a aquells alumnes que presentin necessitats educatives més específiques que la resta de companys. Per tant, proposa l’organització i la gestió de les mesures de suport per atendre a tot l’alumnat de l’escola i fa el seguiment i l’avaluació per ajustar-les a cadascuna de les necessitats.

Les seves principals funcions són:

 • Prevenir i detectar, des de molt aviat, els possibles alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
 • Donar suport a l’alumne i al mestre per atendre la diversitat dins de l’aula.
 • Col·laborar amb els tutors en la concreció d’adaptacions del currículum i en la preparació, adaptació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumne, per assegurar la seva participació en les activitats diàries del grup classe.
 • Posar en comú les dificultats que sorgeixen a les aules en relació amb la diversitat i els alumnes que tenen dificultats d’aprenentatge.
 • Proposar els plans de suport individualitzats i planificar les actuacions i reunions necessàries per al seu desenvolupament i concreció.
 • Col·laborar amb el tutor amb la coordinació amb la família i altres serveis (EAP, CDIAP, CREDA, CSMIJ, assistents socials, entrevistes famílies…)
 • Assessorar l’equip docent en la introducció de mesures universals per atendre tota la diversitat del grup classe.

Mari Luz Martínez és llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona (UB).

És responsable del seguiment i l’acompanyament dels alumnes d’ESO i Batxillerat.

mluz.martinez@lleoxiii.com

Lucía Carrillo és llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull.

És responsable del seguiment i l’acompanyament dels alumnes de Infantil i Primària.

lucia.carrillo@lleoxiii.com