CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Presentació

Aprèn a desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Sortides professionals

 • Programador web
 • Programador multimedia
 • Desarrollador de aplicaciones en entornos web
 • Administrador de webs y gestor de sistemas

 

PRIMER CURS
SISTEMES INFORMÀTICS 132 hores
BASES DE DADES 165 hores
PROGRAMACIÓ 231 hores
LLENGUATGES DE MARQUES I SISTEMES DE GESTIÓ D’INFORMACIÓ 99 hores
ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT 66 hores
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL 66 hores
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA 66 hores

SEGON CURS 120 hores
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN CLIENT 132 hores
DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN SERVIDOR 99 hores
DESPLEGAMENT D’APLICACIONS WEB 66 hores
 DISENY D’INTERFÍCIE WEB 99 hores
PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS 2D I 3D 99 hores
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB 297 hores

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 383 hores

Cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis professionalitzadors que formen part de l’educació superior i que preparen l’alumnat per a l’activitat qualificada en un camp professional.

Aquests ensenyaments tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics) i s’agrupen en famílies professionals.

La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau superior és la de tècnic o tècnica superior del perfil professional corresponent, que permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

Escola Lleó XIII

Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres:

Contacte

Vegeu també

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Informa-te’n!

CFGS Marketing i publicitat

TÈCNIC SUPERIOR EN MÀRQUETING I PUBLICITAT

Informa-te’n!