CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Presentació

Aprèn a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'usabilitat, jugabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides professionals:

 • Animador / a telemàtic
 • Especialista en formació LAN / WAN
 • Expert / a en aplicacions TIC
 • Especialista en sistemes d’informació geogràfica
 • Desenvolupador / a d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci
 • Desenvolupador / a d’aplicacions de propòsit general
 • Desenvolupador / a d’aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informació mòbil

SEGON CURS 120 hores
DESENVOLUPAMENT D’INTERFÍCIES 99 hores
PROGRAMACIÓ DE SERVEIS I PROCESSOS 66 hores
SISTEMES DE GESTIÓ EMPRESARIAL 50 hores
PROGRAMACIÓ DE VIDEOJOCS 2D I 3D 99 hores
PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 280 hores

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 350 hores

Cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis professionalitzadors que formen part de l’educació superior i que preparen l’alumnat per a l’activitat qualificada en un camp professional.

Aquests ensenyaments tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics) i s’agrupen en famílies professionals.

La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau superior és la de tècnic o tècnica superior del perfil professional corresponent, que permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres:

Contacte

Vegeu també

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Informa-te’n!

CFGS Marketing i publicitat

TÈCNIC SUPERIOR EN MÀRQUETING I PUBLICITAT

Informa-te’n!