CFGS Marketing i publicitat

TÈCNIC SUPERIOR EN MÀRQUETING I PUBLICITAT

Presentació

Treballa en un dels sectors més dinàmics i de major creixement. Amb aquesta titulació assoliràs competències adequades per a la planificació, organització i gestió d'activitats de màrqueting, investigació comercial, publicitat i relacions públiques.

BLOC E

PRIMER CURS 924 hores
Gestió econòmica i financera de l’empresa 132 hores
Investigació comercial 132 hores
Formació i orientació laboral 99 hores
Anglès 132 hores
Polítiques de màrqueting 165 hores
Atenció al client, consumidor i usuari 99 hores
Màrqueting digital 165 hores

 

SEGON CURS 1076 hores
Mitjans i suports de comunicació 99 hores
Disseny i elaboració de material de comunicació 132 hores
Treball de camp en la investigació comercial 66 hores
RRPP i organització d’esdeveniments de màrqueting 165 hores
Llançament de productes i serveis 165 hores
Projecte de màrqueting i publicitat 99 hores

 

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL 350 hores

Sortides professionals

 • Tècnic de màrqueting i/o publicitat
 • Tècnic en relacions públiques i comunicació institucional
 • Organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació
 • Auxiliar de planificació i programació en agències de mitjans
 • Assistent product manager
 • Tècnic en estudis de mercat, d’opinió pública i treballs de camp
 • Codificador de dades per investigacions de mercat comercial en empreses de publicitat i mitjans de comunicació.

Cicles formatius de grau superior

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis professionalitzadors que formen part de l’educació superior i que preparen l’alumnat per a l’activitat qualificada en un camp professional.

Aquests ensenyaments tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics) i s’agrupen en famílies professionals.

La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau superior és la de tècnic o tècnica superior del perfil professional corresponent, que permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

 

Escola Lleó XIII

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres:

Contacte

Vegeu també

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Informa-te’n!

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Informa-te’n!