Batxillerat Nocturn

Dels 16 als 18 anys

Presentació

L’ensenyament nocturn de Batxillerat s'adreça fonamentalment a persones que es dediquen de forma intensa al món dels esports, la música o la dansa així com a persones que actualment estan immerses en el món laboral.

Segons les indicacions i/o normativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per cursar el Batxillerat en aquesta opció cal complir algun dels dos requisits següents: tenir 18 anys o més, o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar que per motius laborals o els esmentats esportius, dansa o música que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, es troben davant la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.

Edat

A partir dels 16 anys. A partir dels 18 si s'acredita justificació.

Horari

De 17h a 21h

Format

2 cursos de 20 hores lectives i presencials + 2 assignatures IOC.

Itineraris

Humanístic, Social, Científic i Tecnològic.

Objectius

 • Aconseguir l’obtenció del títol de Batxillerat davant d’un format diferent i adaptat a les possibilitats presencials dels alumnes per les seves condicions particulars que impedeixen que pugui fer-ho en el format de diürn.
 • Oferir a l’alumne les tècniques i els procediments cognoscitius necessaris per poder-se adaptar adequadament a l’inici d’estudis posteriors.
 • Facilitar recursos perquè l’alumne analitzi les seves preferències i capacitats en un marc de referència apropiat amb l’orientació adequada.
 • Contribuir al desenvolupament personal de l’alumne i a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria.
 • Consolidar continguts i metodologies de treball per tal que els alumnes assoleixin una sèrie de competències necessàries per al desenvolupament acadèmic i humà.

Metodologia

En el Batxillerat treballem per projectes en els quals fomentem l’aprenentatge de forma transversal i autònoma de manera que el coneixement i les diferents experiències queden connectades.

En aquesta etapa introduïm canvis metodològics dins de l’aula com:

 • Pissarres digitals a les aules.
 • Utilització d’Apps per dispositius mòbils (tauletes o ordinadors) que afavoreixen un aprenentatge dinàmic i creatiu tant per part de l’alumne/a com del professor/a.
 • Plataformes com: Bones notes, Moodel, Intranet, faciliten la posada en comú de materials i la recerca d’informació.

Itineraris

Actualment Lleó XIII ofereix les modalitats:

 • Científic
 • Tecnològic
 • Humanístic
 • Social

Projecte SIngular Escola Lleó XIII

Sortides acadèmiques i professionals

Amb el títol de batxillerat es pot accedir a:

 • Universitat, un cop aprovades les proves d’accés.
 • Cicle formatiu de grau superior de formació professional o un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny.
 • Cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés.
 • Ensenyaments superiors artístics un cop superada una prova específica d’accés.
 • Món laboral.

Vegeu també