CFGM

A partir de 16 anys

Presentació

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Cicles Formatius de Grau Mitjà

S’agrupen en famílies professionals i tenen una durada de 2.000 hores (en dos cursos acadèmics).

La titulació que s’obté en finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l’accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior.

Consulta la nostra oferta:

Esquí Alpí

Surf de Neu

Futbol + anglès (Cambridge)

Escola Lleó XIII

Què necessito per accedir-hi

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

 

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Quines són les sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al món laboral.

Vegeu també

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Informa-te’n!

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Informa-te’n!

CFGS Marketing i publicitat

TÈCNIC SUPERIOR EN MÀRQUETING I PUBLICITAT

Informa-te’n!